Voorwaarden


Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden gedurende de periode dat u gebruik maakt van onze stallingsfaciliteiten.
Heeft u na het lezen daarvan nog vragen dan kunt u ons tijdens de openingstijden van de stalling telefonisch bereiken of ons bezoeken.


 • De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald. Er is zodoende geen sprake van een vaste plaats.
 • De stalling geldt voor een periode van 12 maanden. Op afspraak en bij voldoende stallingruimte, bijvoorbeeld in de zomer, bestaat er een zeer beperkte mogelijkheid tot kortere stallingperioden.
 • Onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Contractbeeindiging is definitief, kan niet doorgegeven worden aan eventuele nieuwe koper/eigenaar.
 • De overeenkomst geldt vanaf de startdatum tot 12 maanden minus 1 dag. Betaling van de eerste factuur dient voor de eerste aflevering van het te stallen object minimaal 1 week van te voren per bank voldaan te zijn. Na het eerste stallingjaar volgen jaarcontracten.
 • Opzegging van het stallingcontract dient minimaal 1 maand voor het verlopen van het jaarcontract mondeling of schriftelijk gedaan te worden.
 • Bij vroegtijdige beeindiging van het contract vindt geen restitutie van de stallinghuur plaats.
 • De betaling van verlengingsfacturen geschiedt per bank. De betalingsperiode is 4 weken na ingang verschuldigde betalingsdatum. Betalingsdatum is ingangsdatum eerste stallingsdag. Geen betalingen of late betalingen na de betalingsperiode leidt tot een kostenverhoging van minimaal € 40,00 of maximaal 15% van het factuurbedrag.
 • Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object uit de stalling te halen of te laten halen. Het object valt dan onder het retentierecht totdat de betalingsachterstand is voldaan.
 • De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde object toelaten. Werkzaamheden e.d. aan het gestalde object zijn niet toegestaan. Het tussentijds brengen en halen van eigendommen wordt niet toegestaan.
 • Stallinghouder zorgt voor het interne transport van wagens en caravans, ook van kampeerbusjes en campers.
 • De stallinggebruiker dient minstens 2 dagen van tevoren contact op te nemen om het object op te halen of af te leveren.
 • Het halen of brengen van het gestalde object is mogelijk in het zomerseizoen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur, op zaterdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.
 • De stalling is op zondagen en feestdagen gesloten.
 • In de winterperiode, van 1 november tot 1 april, is de stalling gesloten, alleen voor eventuele nieuwe klanten is de stalling op afspraak geopend.
 • Bij uitzondering en tegen een kostenvergoeding van minimaal € 70,00 en maximaal € 100,00 per object kan deze tijdens het winterseizoen in overleg met de stallinghouder opgehaald worden.
 • De stallinggebruiker is verplicht om eventuele aanwezige gasflessen uit het te stallen object verwijderd te hebben. Tevens dienen aanwezige accu's losgekoppeld of verwijderd te zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, zijn alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om de accu aan een eigen oplader te laten koppelen. door stallinghouder.
 • De stallinggebruiker dient zelf het gestalde object verzekerd te hebben. Niet verzekerde risico's kunnen nimmer aan de stallinghouder worden toegerekend. Conditie van het te stallen object wordt gezamenlijk bij aflevering doorgenomen.
 • Aflevering en ophalen van het gestalde object dient bij voorkeur door de stallinggebruiker gemeld te worden.
 • Het te stallen object valt tijdens het transport door de stallinghouder in en buiten de stalling onder de aansprakelijkheidsverzekering van de stallinghouder.
 • Stalling op het buitenterrein geschiedt op eigen risico.
 • Het gebruik van een disselslot en/of een wielklem is anders dan buiten de buitenstalling om niet toegestaan.
 • Het object kan gedurende het zomerstallingseizoen onbeperkt en zonder bijkomende kosten opgehaald worden.
 • Parkeren buiten openingstijden om vindt plaats op eigen risico.
 • De jaarstallingovereenkomst wordt na het verstrijken van een geheel stallingjaar, gerekend vanaf de eerste stallingdatum minus 1 dag, stilzwijgend verlengd.